ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ความนำ

ขอต้อนรับเข้าสู่ https://scopecollection.com/  (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของบริษัท สโคป จำกัด (“บริษัทฯ”) ในการแนะนำสินค้า และ บริการ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ และ บริษัทฯในเครือ รวมถึงคู่ค้าร่วมธุรกิจกับทางบริษัทฯ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนใช้หรือเข้าสู่ หรือลิ้งค์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญามีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่าน (“ท่าน”) และบริษัท สโคป จำกัด (“บริษัทฯ”)

 1.  การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและยินยอมเข้ารับและผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (หากมี) หากท่านไม่ตกลงในข้อความทั้งหมดหรือบงส่วนขอให้ท่านระงับการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ  อาจใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อการปฏิเสธการให้บริการกับท่าน

 1.  การแก้ไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงเงื่อนไขเว็บไซต์ เนื้อหาใดๆ และ/หรือบริการที่ให้บริการได้ทุกเมื่อ การใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์ภายหลังการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับถือเป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเช่นว่านั้นแล้ว  

 1.  ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละคนในการใช้บริการ และจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้ประสบกับการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดแค่นั้น)การสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการลดเกรดของบริการที่ผู้ใช้อาจเลือกใช้ผ่านทางเว็บไซต์ และการยกเลิกบัญชีใด ๆ ของผู้ใช้

 1. การไม่นำข้อมูลบริการไปใช้ผิดกฎหมาย

คุณรับทราบว่าเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ เนื้อหาที่ปรากฎบนบริการของบริษัท (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัทฯ  คุณตกลงไม่นำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพัน ต่อการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของคุณ เพื่อทำการค้นหาการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ได้เกิดขึ้น หรือเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ กระบวนการด้านกฏหมาย หรือคำขอร้องจากรัฐบาล

 1. ปฏิบัติตามแนวการใช้งาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าดู และบังคับใช้เงื่อนไขของนโยบายการใช้งานที่เหมาะสมได้ทุกเมื่อ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวได้ทุกเมื่อหาก บริษัทฯ พบหรือมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ใช้มีการทำผิดนโยบายการใช้งานที่เหมาะสม

 1. ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเฉพาะ ผลกระทบจากความเสียหาย หรือค่าปรับ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้อง ไม่ได้  ผลอันเนื่องมาจาก: (ก) ความสามารถในการใช้บริการ หรือไม่สามารถใช้บริการได้ (ข) ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการทดแทนของสินค้า ข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการที่ได้ทำการซื้อ หรือรับมา หรือรับข้อความมา หรือนำเข้าความเคลื่อนไหวผ่านบริการ หรือจากบริการ (ค) การไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือผลจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับส่ง หรือข้อมูลของคุณ (ง) คำแถลง หรือ การจัดการ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ (จ) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ความรับผิดชอบโดยรวมของ บริษัท ภายใต้ หรือสอดคล้องกันกับข้อตกลงนี้จะถูกจำกัดความรับผิดชอบ โดยสัมพันธ์กันกับจำนวน ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้ได้ชำระให้กับ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน

 1. การคุ้มครองความเสียหาย

ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องจ่ายค่าชดเชย และให้การประกันความคุ้มครองค่าเสียหายให้กับบริษัท บรรดาค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อบริษัทฯ หรือทำให้เกิดขึ้น หรืออันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 1. เครื่องหมายการค้า แบรนด์ โลโก้

ห้ามผู้ใช้ทำการเผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า การสร้างเครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ของบริษัทยกเว้นแต่ บริษัทฯได้มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนหน้าแล้ว

 1. การสนับสนุนทางเทคนิค และการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอันดีเยี่ยมแก่ลูกค้า บริษัทฯ  จะพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน เว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อกับบริการในทันที (ในช่วงเวลาทำการปกติ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้บริการได้บางส่วน หรือไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด

 1. ความปลอดภัย

บริษัทฯ พยายามเก็บรักษาเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ทำการอัพโหลด แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดใด ๆ ต่อระบบรักษาความปลอดภัย หรือการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ๆ

 1. บทบัญญัติทั่วไป

เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้บริการ และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้า ความเข้าใจ หรือการจัดการระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร

หากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพบโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย ส่วนนั้น ๆ หรือ ข้อกำหนดนั้น ๆ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ต้นฉบับที่สมบูรณ์ของส่วนนั้น ๆ หรือข้อกำหนดนั้น ๆ ในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลผูกพันกับคู่สัญญา

หาก บริษัทฯ ยกเลิกการละเมิดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การยกเลิกนี้จะไม่รวมถึงการยกเลิกต่อการละเมิดในเงื่อนไขอื่น ๆ การยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้เว้นแต่มีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีสิทธิภายใต้ผลประโยชน์ หรือต่อกฎหมายบังคับใช้ชั่วคราวของเงื่อนไขเหล่านี้

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตของอำนาจศาล

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฏหมายของประเทศไทยคู่สัญญาตกลงให้ใช้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในการตีความและบังคับใช้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ การระงับข้อพิพาทให้ทำโดยฟ้องร้องไปยังศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักร

นโยบายความปลอดภัย

Scope ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ www.scopecollection.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งอาจมีการการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานโดย ทาง  Scope เพื่อนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Scope ให้ดียิ่งขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Scope นี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขต ประเภท และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง Scope ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องและความปลอดภัยแก่ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานจึงควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่  Scope เก็บรวบรวม  

ภายใต้นโยบายความปลอดภัยนี้ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรับทราบและสมัครใจให้ Scope ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลผู้ใช้งาน: เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชื่อโปรไฟล์ รวมทั้งรูปถ่ายของผู้ใช้งาน (รูปโปรไฟล์) หมายเลขโทรศัพท์ email address หรือการยืนยันตัวตนโดยวิธือื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต การให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ Scope ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ที่  Scope ได้รับหรือขอเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ Scope ในการเก็บรวบรวมและควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อผู้ใช้งานที่เป็นตรงตามความจริงและเป็นปัจจุบัน รหัสที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมระหว่างกันได้
 2. การบริการลูกค้า: ท่านรับทราบว่า Scope อาจมีการสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งานและใช้ติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามที่จำเป็น ซึ่ง Scope อาจใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้มอบหรือแจ้งให้ Scope ทราบไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี Scope อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นที่ได้จากการติดต่อหรือสื่อสารระหว่าง Scope กับผู้ใช้งาน เช่น คำขอรับบริการที่ผู้ใช้งานทำขึ้น หรือความคิดเห็นที่ผู้ใช้งานได้ส่งมาให้ Scope ได้
 3. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่: Scope อาจรวบรวมข้อมูลจากบราวเซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน และที่มีการถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Scope โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกดูเนื้อหาหรือเยี่ยมชม หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่นและตัวระบุอุปกรณ์อื่น หรือข้อมูลระบบ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ของ Scope หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ พิกเซล และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ในความหมายนี้ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ส่วนพิกเซล เป็นภาพขนาดเล็กอันเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บเพจ และมักจะใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด
 4. ข้อมูลเพิ่มเติม: Scope อาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ Scopeได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมายกับข้อมูลต่าง ๆ ในบัญชีของผู้ใช้งานที่ Scope ถือครองอยู่

 5. การใช้ข้อมูล

Scope อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) เพื่อนำข้อเสนอแนะทีได้รับมาวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการลงประกาศบนเว็บไซต์ของ Scope หรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

(2) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไป เช่น การค้นหาคำสำคัญ และเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซต์ของ Scope

(3) เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ใช้การได้

 (5) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ Scope รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

(6) เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ Scopeและผู้ใช้งาน และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล ตามที่มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้อง

Scope อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ Scope ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเพื่อการอื่นอันเป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยScope จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานตามความจำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 1. การควบคุมโดยผู้ใช้งาน

การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร: ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจาก Scopeที่ส่งผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้งานให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก โดยผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Scope ที่                                                                   

 1. ความมั่นคงปลอดภัย

4.1 ข้อมูลที่ Scope เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4.2 เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานและบริการต่าง ๆ ของ Scope อย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของ Scope และผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก

4.3 ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หรือด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง Scope ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 1.  ข้อมูลสำหรับติดต่อ

หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้งานสามารถสอบถามได้ที่